ਲ਼ਿਸ਼ਕਦੇ ਹੋਏ BULLET ਤੇ ਮੈ ਸਵਾਰ ਸੀ

ਲ਼ਿਸ਼ਕਦੇ ਹੋਏ BULLET ਤੇ ਮੈ ਸਵਾਰ ਸੀ
ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ ” ਦੇC ” ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ,
ਸਾਹਮਣਿਉ ਆਉਦੀ 1 ਨਾਰ ਸੀ,
ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਕੁੱੜੀ ਦਾ ਦਿਲ਼ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ.
ਉਸਦਾ ਦਿਲ਼ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚਾਰੀ ਦਾ Wrong Side ਤੇ
ਆਉਦੀ ਦਾ ਚਲ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top