ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਸੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ

ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀ ਸੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ,
.
.
.
. .
.
.
ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਡਿਸ਼ T .V ਦੀ Range
ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਟ ਹੁੰਦੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top