ਵੇਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀ ਉਹੀ ਆ

ਵੇਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀ ਉਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਦੱਸ ਕਿਵੇ ਤੂੰ ਗੁਜਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜੁਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top