ਵੇਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀ ਉਹੀ ਆ

ਵੇਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀ ਉਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ
ਦੱਸ ਕਿਵੇ ਤੂੰ ਗੁਜਾਰ ਹੁਣ ਸਾਲ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਪਲ ਜੁਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ!

Category: Punjabi Status

Leave a comment