ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ Janu ਮੈਨੂੰ iPhone ਲੈ ਦਿਉ

ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ Janu
ਮੈਨੂੰ iPhone ਲੈ ਦਿਉਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ- ਬਾਂਦਰੀਏ ਮੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ
ਚਾਈਨਾ ਮੇਡ Loan ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top