ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਾਂ
ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ,

ਕੁੜੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ
ਕੇ ਪਿਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੇ ਨਹੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment