ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਗਿਆ

ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਗਿਆ
.
TeRe ਡੈਡੀ ਨੇ Kਢਾਈ Detail
.
ਤੇ ਵਿੱਚ
(227) vaar MeRa Numbr ਆ ਗਿਆ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top