ਸਾੜਿਓ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁਹਰੇ Dafan ਕਰ ਦਿਉ

ਮਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ
ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਦਾ Kafan ਕਰ ਦਿਉ
ਸਾੜਿਓ ਨਾ ਬਸ ਮੈਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁਹਰੇ Dafan ਕਰ ਦਿਉ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top