ਸਾੰਭ ਸਾੰਭ ਰਖੁਗਾ ਨੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ.

ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤੇ ਨੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀਏ
ਓਏ ਅੱਸੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰੀਏ
ਕਦੇ ਵੇਖੀ ਆਜਮਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂ
ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਾ ਪਿਛਾਹ ਪੱਟ ਦਾ
ਤੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗੂ
ਸਾੰਭ ਸਾੰਭ ਰਖੁਗਾ ਨੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment