ਸਿਰਫ ਪੱਲਕਾ ਝੁਕਾੳਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀ ਆਓਂਦੀ

ਸਿਰਫ ਪੱਲਕਾ ਝੁਕਾੳਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀ ਆਓਂਦੀ,
ਸੌਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top