ਸੁਣ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਬੁੱਲਟ ਦਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਲਈ ਚੜਦੀ ਆਂ

Attitude ‘ਚ ਕਹਿੰਦੀ
ਜਾ ਵੇ ਵੱਡਾ ਬੁੱਲਟ ਵਾਲਾ ਆਇਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ R15 ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਰਦੀ ਆਂ
.
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲੀਏ ਫੇਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਹੀ
ਸੁਣ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਬੁੱਲਟ ਦਾ,
ਕੋਠੇ ਤੇ ਅੰਬ ਲੈਣ ਲਈ ਚੜਦੀ ਆਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top