ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਨੀਂਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ

ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਨੀਂਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ
ਮੰਜਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਦਾ, ਬੈੱਡ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਦਾ

ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂ ਅੱਗੇ
ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜਿਥੇ ਰੱਖਦਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment