ਸੌਂ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਯਾਰਾ ਸਾਨੂੰ

ਸੌਂ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚ ਯਾਰਾ ਸਾਨੂੰ,
ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਜਗਾ ਦੇਵੀ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਦਫ਼ਨਾ ਦੇਵੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top