ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਈ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ

ਦੁੱਖ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖ ਨਈ ਹੋਣਾ
ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਪੀੜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਈ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
ਜੀਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੈ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਰਾਣੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top