ਹੁਣ #Status ਪਾਵਾਂ ਅੱਤ ਨੀਂ

ਹੁਣ #Status ਪਾਵਾਂ ਅੱਤ ਨੀਂ ,
ਨਾਲੇ ਫੋਟੋ ਲਾਓਣੀ ਚੱਕਵੀਂ,
ਆਜਾ ਦੇਖ ਆ ਕੇ
ਪਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਭੂਤਣੀ ਭੁਲਾਈ ਪਈ ਐ,
ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ Ne , ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ Ne,
ਸਾਰੀ #Facebook ਹਲਾਈ ਪਈ ਐ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top