ਹੁਣ #Status ਪਾਵਾਂ ਅੱਤ ਨੀਂ

ਹੁਣ #Status ਪਾਵਾਂ ਅੱਤ ਨੀਂ ,
ਨਾਲੇ ਫੋਟੋ ਲਾਓਣੀ ਚੱਕਵੀਂ,
ਆਜਾ ਦੇਖ ਆ ਕੇ
ਪਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਭੂਤਣੀ ਭੁਲਾਈ ਪਈ ਐ,
ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ Ne , ਨੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ Ne,
ਸਾਰੀ #Facebook ਹਲਾਈ ਪਈ ਐ

Category: Punjabi Status

Leave a comment