ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸਤਾਊਗੀ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ,
ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸਤਾਊਗੀ.
ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਬਹਿ ਰੋਵੇਂਗਾ,
ਜਦ ਅੱਖੀਓੁ ਨੀਂਦ ਊਡਾਊਗੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top