10ਵੀਂ ਤਕ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ

10ਵੀਂ ਤਕ ਸੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੀ
ਹੁਣ ਫਿਰੇ ਹਵਾ ਛੱਡਦੀ
.
ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ Aalu ਫਿਰਾਂ ਪੱਟਦਾ
ਨੀ ਤੂੰ ਫਿਰੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟਦੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top