100 ਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਓਨਾਂ Kaw Kaw ਨਹੀ ਕਰਦੇ

100 ਕਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ
ਓਨਾਂ Kaw Kaw ਨਹੀ ਕਰਦੇ
.
.
.
ਜਿੰਨਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ
Awww Awww ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top