Historical Gurudwaras Pictures, Historical Gurudwaras Images, Historical Gurudwaras Graphics

Gurudwara Shri Pehli ate Dasvin Sahib, Sarai Nagaan

10

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri123

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri34

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri33

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri12

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri11

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri4

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri2

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri3

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri1

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

Gurudwara Shri Maggar Sahib, Issarheri

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala333

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala111

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala44

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala33

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala11

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala3

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala4

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala2

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala1

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

Gurudwara Shri Dukhniwaran Sahib, Patiala

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Janam Asthan Guru Angad dev Ji, Sarai Nagaan

Gurudwara Shri Janam Asthan Guru Angad dev Ji, Sarai Nagaan4

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Janam Asthan Guru Angad dev Ji, Sarai Nagaan

Gurudwara Shri Janam Asthan Guru Angad dev Ji, Sarai Nagaan3

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Janam Asthan Guru Angad dev Ji, Sarai Nagaan

Gurudwara Shri Janam Asthan Guru Angad dev Ji, Sarai Nagaan2

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •