Historical Gurudwaras Pictures, Historical Gurudwaras Images, Historical Gurudwaras Graphics

Gurudwara Shri Barth Sahib, Barth, Pathankot

Gurudwara Shri Barth Sahib, Barth, Pathankot1

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Barth Sahib, Barth, Pathankot

Gurudwara Shri Barth Sahib, Barth, Pathankot

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Cheharta Sahib, Amritsar

07

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Bhandaraa Sahib, Ramdaas

01

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Bhai Shalo Da Tobha, Amritsar

05

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Bhai Shalo Da Tobha, Amritsar

04

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Bhai Shalo Da Tobha, Amritsar

03

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Bhai Shalo Da Tobha, Amritsar

02

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Bhai Shalo Da Tobha, Amritsar

01

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

13

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

12

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

11

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

10

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

09

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

08

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

07

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

05

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

05

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

04

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

03

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

02

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Baba Bakala Sahib, Baba Bakala

01

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Shaheedganj Sahib, Anandpur Sahib

Gurudwara Shri Shaheedganj Sahib, Anandpur Sahib4

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Shaheedganj Sahib, Anandpur Sahib

Gurudwara Shri Shaheedganj Sahib, Anandpur Sahib3

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •