Historical Gurudwaras Pictures, Historical Gurudwaras Images, Historical Gurudwaras Graphics

Gurudwara Qila Anandgarh Sahib, Anandpur Sahib

05

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Qila Anandgarh Sahib, Anandpur Sahib

04

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Qila Anandgarh Sahib, Anandpur Sahib

Gurudwara Qila Anandgarh Sahib, Anandpur Sahib

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Qila Anandgarh Sahib, Anandpur Sahib

02

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Atari Sahib, Sultanvind

07

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Atari Sahib, Sultanvind

02

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Atari Sahib, Sultanvind

04

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Atari Sahib, Sultanvind

03

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Atari Sahib, Sultanvind

06

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Atari Sahib, Sultanvind

05

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patshaahi 6, Dhand

03

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patshaahi 6, Dhand

05

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Atari Sahib, Sultanvind

01

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patshaahi 6, Dhand

01

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patshaahi 6, Dhand

02

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Mata Kaulsar Sahib, Amritsar

Kaulsar-Sarovar,-Five-Sarovars-Amritsar

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Mata Kaulsar Sahib, Amritsar

Gurudwara-Pipli-Sahib1

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Mata Kaulsar Sahib, Amritsar

03

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib44

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib22

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib4

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib3

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib2

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib

Gurudwara Shri Patalpuri Sahib, Kiratpur Sahib1

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •