ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ I-Phone 5 ਲੈਣਾ ਨਹੀ ਤੇ ਰਹੋ ਕੱਲੇ

ਨਵਾ ਨਵਾ ਹੋਇਆ ਮੇਲ, ਵਟਾਏ ਛਾਪਾ ਛੱਲੇ,
ਫਿਰ ਵਟਾਈਆ ਫੋਟੋਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਜ ਅਵੱਲੇ,
ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ NOKIA 1100, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੈਲੋ-ਹੈਲੋ ਚੱਲੇ,
ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ I-PHONE 5 ਲੈਣਾ ਨਹੀ ਤੇ ਰਹੋ ਕੱਲੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top