ਇਸ਼ਕ਼ ਇਸ਼ਕ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ.

ਇਸ਼ਕ਼ ਇਸ਼ਕ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ.
ਇਸ਼ਕ਼ ਕਰਨਾ ਨਈ ਏ ਸੋਖਾ
ਜਦ ਲੱਗੇ ਇਸ਼ਕ਼ ਦਾ ਫੱਟ ਸੱਜਣਾ
ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਰਨਾ ਔਖਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment