ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ Facebook ਦਾ Status ਨੀ Like ਕਰਦਾ

ਇਕ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ Pendu ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ
ਓਥੇ ਇਕ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਕਹਿੰਦੀ :- I Like U
ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ : ਪਰਾਂ ਦਫ਼ਾ ਹੋ
ਐਨੀ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ
Facebook ਦਾ Status ਨੀ Like ਕਰਦਾ
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰੀਂ ਫਿਰਦੀ ਆਂ
ਕੁੜੀ Shocked ਮੁੰਡਾ Rocked

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top