ਓਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੀ

ਨਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਓਹ ਸਾਡਾ
ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਖ਼ਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀ

ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਫਰਕ ਇਹੋ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਓਹ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment