ਕਰਦਾ ਨਈ ਚਿੱਤ ਜਿੰਦ ਇਹ ਹੰਢਾਉਣ ਨੂੰ

ਚੰਦਰੀ ਤਨਹਾਈ ਆਵੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਣ ਨੂੰ
ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰ ਜਾਂਵਾ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ
ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ
ਕਰਦਾ ਨਈ ਚਿੱਤ ਜਿੰਦ ਇਹ ਹੰਢਾਉਣ ਨੂੰ

Category: Punjabi Status

Leave a comment