ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਠੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੇਲ੍ਹੀ ਦਾ

ਯਾਰੋ ਕੀ ਮੈਂ ਗਲ ਸੁਣਾਵਾ ਸਾਡੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਗੀ ਖਾ ਲੀ
ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਪਠੇ ਖਾਂਦੀ ਆ ਮਝ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਾਲੀ
ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੇਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲੀ ਦਾ
ਚਮਕਾ ਕੇ ਰੇੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪਠੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੇਲ੍ਹੀ ਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top