ਜਿਉਂਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ

ਆਸ਼ਿਕ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ,
ਜੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਕ ਬਾਕੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲ ‘ਚ ਵਸਾਇਆ ਫਿਰ ਦਿਲੋ ਕੱਢਿਆਂ,
ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਸਾਡਾ ਜਹਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ…

ਜਿਉਂਦਾ ਲਾਸ਼ ਬਣ ਚੱਲਿਆ ਮੈ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ,
ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top