ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ

ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ,
ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ
ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਗਏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top