ਪਿਆਰ ਛੁਪਾਓਣਾ ਔਖਾ ਏ

ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਪਰ
ਯਾਰ ਮੰਨਾਓਣਾ ਔਖਾ ਏ
ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ
ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਪਿਆਰ ਛੁਪਾਓਣਾ ਔਖਾ ਏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top