ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ Care ਕਰਾਂ

ਤੇਰੇ ਲਈ #Status ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਾਣੇ Share ਕਰਾਂ,
ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਨਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਰੀ Care ਕਰਾਂ ,

ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ , ਮੈਂ ਜਿੰਨਾਂ ਤੈਨੂੰ Near ਕਰਾਂ ,
ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਇਜਹਾਰ ਪਿਆਰ ਦਾ
ਮੈਂ When, How ਤੇ Where ਕਰਾਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top