ਮੈਂ ਨੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੇ Line ਮਾਰੀ

ਮੈਂ ਨੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੇ Line ਮਾਰੀ
.
.
.
.
.
Bass ਜਦੋ V ਮਾਰੀ ਆ
ਕਾਪੀ ਤੇ E ਮਾਰੀ ਆ
Oh V Scale ਨਾਲ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top