ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੱਢੀ ENgLaND ਪਹੁੰਚ ਗਈ

ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਾਸ
ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਲਾ ਕੇ IELTS ਦੀ ਕਲਾਸ
ਲੈ ਗਈ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਲੁਕਾ ਕੇ
ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਨੱਢੀ ENgLaND ਪਹੁੰਚ ਗਈ
ਲਾਰਾ ਨਾਨਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾ ਕੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top