ਵਾਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ:
“ਵਾਦਿਆਂ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ?
ਦਿਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
“ਵਾਦੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top