ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਕ 20ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਤੇ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ 20ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਤੋ
_Wow What A View
.
ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਵਾਕ 20ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਤੋਂ
ਉਏ ਆਜੋ ਸਾਲਿਉ
ਦੇਖੀਏ ਕੀਹਦਾ ਥੁੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top