ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ
ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀ ਛਡਦੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment