ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੌਖੇ ਨੀ ਮਿਲਦੇ

ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚ
ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀ ਖਿੜਦੇ
.
ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ
ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੌਖੇ ਨੀ ਮਿਲਦੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top