ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆ ਨੇ

ਰੱਬਾ ਕਿੳ ਕਰਵਾੳਦਾ ਤੂੰ ਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਜੇ ਪਾੳਣੀਆ ਹੀ ਦੂਰੀਆ ਨੇ
ਕਾਤੋ ਭੇਜਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ
ਜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆ ਨੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top