ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆ ਨੇ

ਰੱਬਾ ਕਿੳ ਕਰਵਾੳਦਾ ਤੂੰ ਮੇਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਜੇ ਪਾੳਣੀਆ ਹੀ ਦੂਰੀਆ ਨੇ
ਕਾਤੋ ਭੇਜਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ
ਜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆ ਨੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment