ਲੋਕੀ ਪੁਛਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਮ ਖਾ ਗਿਆ
ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਓਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top