ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦਗੀ ਏ

ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਦਾਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top